Chôdza s pomocou barlí
a v bradlovom chodníku

Po zvládnutí prvej najdôležitejšej fázy – bezpečného státia na protéze – sa môžete posunúť k prvým krokom.

Pri nácviku chôdze s prvou protézou sa pre prvé kroky odporúča 3-bodová chôdza. Chôdza sa učí tak, že sa najskôr do vzdialenosti prirodzeného kroku kladú barle súčasne, následne ide protéza dopredu a nasleduje krok dopredu zdravou končatinou. Je veľmi dôležité, aby šla zdravá končatina pred protézu o prirodzenú vzdialenosť kroku, nie, aby iba pristúpila k protéze. Táto chôdza sa učí iba na začiatku „Školy chôdze“, aby došlo k odľahčeniu protézovanej končatiny pomocou vzpierania na barlách.

V rámci terapie školy chôdze sa snažíme fázu 3-bodovej chôdze skrátiť na čo najkratšiu etapu, pretože je nefyziologická a značne obmedzuje rotáciu trupu a horných končatín. Ak už je teda 3-dobá chôdza stabilná a istá, pristúpime k ďalšej fáze nácviku, a to k 4-dobej chôdzi. Pri tejto chôdzi je už potrebný značný presun
hmotnosti cez protézu a chôdza vyzerá tak, že prvú predsúvame barlu na strane zdravej končatiny, nasleduje krok vpred s protézou,

V rámci nácviku školy chôdze máme teda 3 fázy – 3-bodovú, 4-bodovú a poslednú 2-dobú chôdzu.

Prvá fáza – 3-bodová chôdza je síce pre pacienta najjednoduchšia, ale zároveň nespĺňa fyziologické prvky chôdze. Kvôli súčasnej lokomócii (posunu) HK vpred sa táto chôdza oberá o potrebnú rotáciu hrudníka, a tým sú čiastočne vyradené svaly trupu. Chôdzi teda chýba dynamika. Pacienti tiež často vďaka presunu hmotnosti na francúzske barle robia pri chôdzi na miesto, kam sa následne vykoná krok zdravou končatinou, čiže barlu kladieme zo strany protézy a nasleduje plnohodnotný krok zdravou končatinou. Pri tejto chôdzi už navodzujeme prirodzený pohyb tela pri bipedálnej lokomócii – čo znamená, že do chôdze zapájame už svaly trupu a panvy – dôraz kladieme na protiľahlú rotáciu hrudníka aj panvy. Chôdza sa tak stáva prirodzenou a výrazne dynamickou so zapájaním správneho striedavého súhybu horných končatín.

Posledná fáza chôdze pomocou francúzskych barlí je chôdza 2-dobá – súčasne kladieme barlu vpred na strane zdravej končatiny a protézu, potom hneď nasleduje krok vpred súčasne barlou zo strany protézovanej končatiny a potom zdravou končatinou. Táto chôdza je už veľmi dynamická, je pri nej potrebná aktivita celého tela, a teda správna dynamika trupu a hmotnosť prenášaná celkom na protézu. Francúzske barle pri tejto fáze slúžia iba
ako stabilizačné pomôcky s navodením správneho súhybu horných končatín. Ak pacient aj túto fázu zvládnete bez neistoty, je čas odložiť barle.

predsun trupu – predklon, v dôsledku čoho dochádza k strate vzpriamenia trupu a celého stoja.

Naproti tomu 4-dobá a 2-dobá chôdza už umožňujú správne zapájanie HK, a teda aj rotáciu hrudníka oproti panve – čo je fyziologická bipedálna lokomócia. Pri chôdzi totiž nezapájate iba končatiny, ale hlavným pohybom, ktorý zahajuje vykročenie, je rotácia hrudníka oproti panve. Dôležité je teda zapájanie svalov
trupu a panvového dna.

Nasledujúci článok: Trojbodová chôdza – bude k čoskoro k dispozícii